Privacy Policy

PRIVCACYBELEID VAN Man Fundamentals


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Man Fundamentals (hierna: Man
Fundamentals) verwerkt van haar gebruikers en klanten.


Indien je de Man Fundamentals App gaat gebruiken of om een andere reden persoonsgegevens aan
Man Fundamentals verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met
dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Man Fundamentals, Hendoweg 7, Dokkum, 0622107375, 90692993
De functionaris leden is bereikbaar via dennis@manfundamentals.nl

2. Welke gegevens verwerkt Man Fundamentals en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social
media accounts
2.2 Man Fundamentals verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden::
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e
instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen
van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Man Fundamentals;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d) je naam en email worden gebruikt voor het inloggen in de app.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst
gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Man Fundamentals en je te informeren over
de ontwikkelingen van Man Fundamentals

E-mail berichtgeving (opt-out):

Man Fundamentals gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Man Fundamentals
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Man Fundamentals verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je
lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Man Fundamentals passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Man Fundamentals gebruik van diensten
van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een
verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Man Fundamentals kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Man Fundamentals
zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Man Fundamentals je persoonsgegevens verwerkt
of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie dennis@manfundamentals.nl

6. Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

7. Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Man Fundamentals. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.