Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Man Fundamentals

Man Fundamentals
Hendoweg 7
9101PC Dokkum
dennis@manfundamentals.nl
KvK 90692993

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  ontbindingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Man Fundamentals;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd
  is gespreid;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor ontbinding die Man Fundamentals ter
  beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van
  zijn herroepingsrecht.
 6. Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af
  te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
  Man Fundamentals georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
  en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Man Fundamentals: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Man Fundamentals en
  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Man
  Fundamentals en consument.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
  voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
  onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
  zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
  gestelde voorwaarden.
 2. Man Fundamentals kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien Man Fundamentals op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4 – Ontbindingsrecht

 1. De consument mag de koop in de eerste 14 dagen ontbinden. Bij de koop van producten
  gaat deze termijn in op de dag na ontvangst van de producten en in het geval van diensten
  op de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.
 2. Gedurende deze bedenktermijn van 14 dagen mag de consument het product uitproberen
  zoals dat gebruikelijk zou zijn bij een aankoop in een offline winkel. Aangebroken
  verpakkingen, waarvan de inhoud niet compleet is, zijn uitgesloten van het
  herroepingsrecht.
 3. De consument moet binnen de termijn aan Man Fundamentals mededelen dat de
  consument gebruik wil maken van het ontbindingsrecht. Dit kan door het bestelnummer en
  klantgegevens te mailen naar dennis@manfundamentals.nl of door het modelformulier in te
  vullen en naar bovenstaand adres te mailen. Consument krijgt na deze mededeling tijdig van
  Man Fundamentals instructies met betrekking tot het retourneren van de producten en
  verdere procedures.
 4. Producten moeten vervolgens binnen 14 dagen nadat consument de mededeling van
  ontbinding heeft gedaan, weer door Man Fundamentals zijn ontvangen.
 5. Consument draagt de kosten van de retourzending van de producten.
 6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is
  de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 7. Wanneer de consument een overeenkomst is aangegaan voor een regelmatige levering
  van producten (abonnement), is het ontbindingsrecht uitgesloten, wanneer de uitvoer van
  het abonnement met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen, voordat de
  bedenktermijn van 14 dagen is verstreken.

Artikel 5 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
  ander dan normaal gebruik.
 2. De voedingssupplementen van Man Fundamentals mogen enkel gebruikt worden door
  personen van 18 jaar of ouder.
 3. Allergie-informatie en alle ingrediënten worden vooraf op de website medegedeeld en
  zijn terug te vinden op de omverpakking, niet op de dagzakjes.
 4. Alle geleverde supplementen zijn in dichte verpakking na levering tenminste 12 maanden houdbaar.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na
  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
  dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
  blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen
  van Man Fundamentals en/of de verpakking zijn behandeld.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Consument moet de producten gebruiken zoals omschreven in de instructies op de
  verpakking.
 2. Man Fundamentals is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen of schade
  doordat consument de producten niet volgens instructie heeft bewaard of gebruikt.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument
  geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
  schadevergoeding.
 2. Producten worden uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop geleverd, tenzij vooraf een
  andere levertermijn is overeengekomen. Van eventuele vertraging zal Man Fundamentals
  tijdig mededeling doen. In het geval van een abonnement zal na de eerste levering steeds
  met de overeengekomen interval een nieuwe hoeveelheid, zoals overeengekomen, worden
  geleverd.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Man Fundamentals
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument mag bij de
  levering van een
  vervangend product, de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden. De kosten van een
  eventuele retourzending zijn voor rekening van Man Fundamentals.

Artikel 8 – Abonnement

 1. De consument kan een overeenkomst (abonnement) dat voor onbepaalde tijd is
  aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
  en enkel door mededeling van de opzegging, met alle klantgegevens, te mailen naar
  dennis@manfundamentals.nl.
 2. De consument kan een overeenkomst (abonnement) die voor bepaalde tijd is aangegaan,
  steeds tegen het einde van de bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een
  opzegtermijn van één maand en enkel door mededeling van deze opzegging, met alle
  klantgegevens, te mailen naar dennis@manfundamentals.nl.
 3. Het abonnement mag door Man Fundamentals automatisch worden verlengd. Na een
  automatische verlenging heeft de consument het recht de overeenkomst elke maand, met
  een opzegtermijn van een maand, op te zeggen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betalingen op de website zijn mogelijk met iDeal of creditcard.
 2. Abonnementen worden afgerekend met gebruikmaking van automatische incasso.
  Levering geschiedt na een geslaagde incasso.
 3. Een stornering door de consument, staat niet gelijk aan een opzegging en schort de betalingsverplichtingen niet op. Man Fundamentals mag de kosten van de stornering, verhalen op de consument.

Artikel 10 – Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende of onderliggende overeenkomsten is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen kunnen in een uiterst geval worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
  arrondissement waaronder de woonplaats van de consument valt.